19 – 20 – 21 december 2017

19 DECEMBER 2017

Onze laatste volledige dag in Chili.

We begonnen al met het inpakken van onze spullen. Linda en ik schreven nog wat voor de blog. Mieke ging met Deborah, Luz en haar dochtertje naar de winkel. Ondertussen reed ik naar het Centraal Station waar we typische wollen puls hadden besteld.

De dag ging razendsnel voorbij en toen ik rond 18 uur, helemaal verhit, terugkwam moest ik me haasten om naar de vergadering te gaan met de jongeren van Crecer con Futuro. Ze waren met 8: de stuurgroep. Zij schetsten mij in grote lijnen wat ze in 2018 wilden doen, vroegen mijn mening over een paar punten en wilden graag weten of we hen zouden kunnen steunen vanuit SOS-Chili.

Om 19 uur kwamen de verantwoordelijken van Rayen Mahuida met een delegatie van Crecer con Futuro samen om in een laatste vergadering een paar dingen te bespreken, enkele knopen door te hakken en al enkele afspraken te maken voor de werking in 2018.

20171219_192208.jpg

Het werd ons gauw duidelijk dat de evaluatie- en planningsperiode, eind januari, moet afgewacht worden om alles goed uit te werken. Toch was deze vergadering zeer belangrijk omwille van volgende feiten en besluiten:

 • Maria, Ruth, Daniela, Patty, lieten weten dat ze vanaf maart 2018 enkel nog op vrijwillige basis enkele taken op zich zullen nemen. Veel minder dan in 2017. Dat betekent heel wat voor de organisatie! Wij hopen dat ze wel nog hun taken verder zetten tot ze iemand gevonden hebben om ze over te nemen. Daarvoor zullen ze gerichter en creatiever op zoek moeten gaan naar opvolgers dat tot nu toe het geval was. Het is weliswaar een unieke gelegenheid om de verjonging van Rayen Mahuida verder te zetten. Wij danken de verantwoordelijken voor alles wat ze deden en hopen dat ze zich toch blijven verbonden voelen met Rayen.
 • Er is gebleken dat we de laatste jaren in België amper 800 euro per maand kunnen samenbrengen (en zelfs dat is heel moeilijk). Daardoor kunnen we niet meer beloven dan 800 euro/per maand om de werking van Rayen Mahuida te ondersteunen. We stelden vast dat het feit dat die 800 euro gebruikt werden om 7 verschillende verantwoordelijken en hun werking te financieren leidde tot demotivatie van de verantwoordelijken en tot de keuze van enkelen om elders te werken voor een betere vergoeding. We begrijpen dat maar daardoor zijn er op het ogenblik geen verantwoordelijken die zich 100% kunnen inzetten voor Rayen Mahuida. Het is waar dat er ondanks deze situatie toch veel goede dingen gebeurden maar het is eveneens waar dat vele dingen maar half en half of niet gebeurden en er enkele mensen naast hun werk en hun gezin te veel moesten werken. We besloten dat een andere aanpak vereist is om te voorkomen dat mensen er helemaal onderdoor gaan.
 • Wij besloten dat het gezonder is om met de 800 euro vanuit België vanaf nu slechts twee personen een vergoeding te geven zodat die voldoende inkomen krijgen om voltijds te werken. We aanvaardden dat Niusta de beste kandidaat is om het jeugd- en kinderwerk te leiden en coördineren (omwille van bewezen capaciteiten) en dat Paola het geschiktst is om de algemene werking van Rayen Mahuida te leiden (omdat zij er 100% wil voor gaan, de ervaring heeft en de contacten).
 • Dit wil zeggen dat we Catherina en Tina vanaf maart geen financiële steun meer kunnen geven vanuit België. Wij hopen wel dat ze de nodige steun zullen krijgen vanuit Rayen Mauida en van hun steungroepen om als vrijwilligsters te kunnen blijven meewerken.
 • Het is aan iedereen om andere mensen te betrekken in de werking, nieuwe leden aan te trekken om te komen tot een sterkere Algemene Vergadering. Ook om bekwame mensen te zoeken en voor te bereiden om taken in het bestuur van Rayen Mahuida over te nemen, enz.
 • Er zal gewerkt worden aan een goede relatie tussen Rayen Mahuida en Crecer con Futuro. Crecer con Futuro zal een vast lokaal krijgen voor haar werking. Voorwaarden zullen besproken worden. Ze zullen één of twee mensen naar de coordinatiegroep sturen zodat er een goede samenwerking kan komen tussen de jeugdwerking van Rayen Mahuida en hun organisatie.
 • overzicht laatste vergadering coordinadora .JPG

 • Van Niusta, als verantwoordelijke van de jeugd- en Kinderwerking, wordt verwacht dat ze ons in februari een project opstuurt waarin ze beschrijft hoe ze die werkingen zo goed mogelijk gaat uitbouwen en hoe ze de samenwerking met Crecer con futuro kan tot stand brengen. Niusta zal in ruil voor een voltijdse job in Rayen Mahuida 300 euro per maand krijgen vanuit SOS-Chili, als financiële steun, en 100 euro ter beschikking krijgen als werkingskosten.
 • Paola zal eveneens 300 euro krijgen vanuit België en 100 euro werkingskosten zodat ze voltijds voor Rayen Mahuida kan werken. Ook van haar wordt een project verwacht waarin ze duidelijk beschrijft hoe ze de organisatie wil laten openbloeien, hoe ze de versterking van de Algeneme Vergadering zal aanpakken, hoe ze de coördinatiegroep meer kracht en macht kan geven, hoe ze kan komen tot een degelijk dagelijks bestuur ( met goedwerkende secretaresse, boekhoudster en voorzitster), hoe ze het gebouw en de lokalen beter kan onderhouden en functioneler kan maken, hoe ze nieuwe, veilige bergruimtes kan creëren voor de verschillende groepen, hoe ze de vrijwilligsters kan aanmoedigen en inzetten volgens eigen mogelijkheden, hoe ze bekwame mensen kan aantrekken, enz. De evaluaties van de verschillende groepen binnen Rayen Mahuida en hun planning zal daar een goede basis voor zijn.

  overzicht laatste coordinadora.JPG

 • Daar er zeker goed werk is geleverd het voorbije jaar geloven we dat ze op basis van hun ervaring, met hun contacten en lokale steun deze verandering aankunnen. Wij staan achter hun wens om Rayen Mahuida nieuw leven in te blazen en te helpen bij deze overgang.
 • Enkele interessante aanbiedingen:
 • Caterina (vrouw van Jeffrey) wil bekijken hoe ze, met aangepaste vorming (1 x per maand), de kandidaat-boekhouders kan leren op EXEL werken. Zo zal het gemakkelijker zijn om een goede digitale boekhouding bij te houden (misschien kan dat in het telecommunicatiecentrum).
 • . Jeffrey wil bekijken hoe hij kan inspelen, via aangepaste vorming (1 x per maand), op verschillende zaken waarbij gerechtelijke procedures noodzakelijk zijn.
 • . Sam en Sylvia boden aan om de keukens in te richten (volgens voorstellen van Paola en het bestuur van Rayen) met een haalbaar afbetalingsplan.
 • Vorige jaren kregen we zeer regelmatig werkverslagen dat willen we zo behouden en nog verbeteren. Niusta, Paola en Crecer con Futuro zullen maandelijks een verslag van hun activiteiten en boekhouding opsturen naar SOS-Chili. Wij spraken af dat zij die verslagen terzelfder tijd ook zullen opsturen naar alle verantwoordelijken, ook naar Crecer con Futuro. Voor ons is het belangrijk te zien (in cc) dat iedereen goed ingelicht is om zo nog meer transparantie en nog een gezondere werksfeer te verkrijgen.
 • 20171219_192017.jpg

 • We zullen in SOS-Chili bespreken hoe we Crecer con Futuro kunnen steunen eens we hun evaluatie van 2017 en hun planning voor 2018 ontvangen hebben. Wat ze met mij bespraken is veelbelovend… dus, vooruit!
 • Graag ontvingen we in februari ook een duidelijk project van wat er eventueel kan gedaan worden door de jongeren van de bouworde. Het is belangrijk om nu al te weten wie de “maestro” zal zijn die met hen de herstellingswerken of bouwwerken zal aanpakken. Die gasten hebben een goede leider nodig. In de mate dat ze ook goed weten wat er zal gebouwd of/en hersteld worden kunnen ze nu al winstgevende activiteiten inrichten… Zonder goede planning en begroting zal de komst van die jongeren niet goed benut worden. Ook om mee te helpen met de vakantiekolonies zijn er goede afspraken nodig.
 • We zullen pas in mei weten of er zich voldoende jongeren inschreven om naar Rayen Mahuida te gaan… maar toch is het nodig dat die jongeren nu al zoveel mogelijk informatie krijgen zodat ze zich voor Rayen Mahuida kunnen interesseren en zich goed kunnen voorbereiden.
 • Wij deelden het nieuws mee dat we stadssubsidies van Aalst kregen en tot onze blijdschap kon Paola een cheque op tafel leggen die ze juist kregen om in maart met een nieuw educatief project te starten in Rayen Mahuida. Het project betreft een pedagogische moestuin waarbij ze een tiental gezinnen kunnen betrekken. De som die ze kregen komt ongeveer overeen met de subsidies die wij kregen. Prachtig!

  20171219_204535.jpg

 • Het feit dat de lokale steun veel groter werd dan vroeger is natuurlijk goed nieuws.
 • We spraken wel af dat we, indien we in februari geen projectbeschrijvingen krijgen, die ons ervan kunnen overtuigen dat er ernstig zal gewerkt worden om de doelstellingen van Rayen Mahuida en Crecer con Futuro te verwezenlijken en de werking met de doelgroepen te verbeteren en uit te bereiden, de steun vanuit België tijdelijk zullen bevriezen.
 • We kunnen ons alleen maar verder engageren met het ondersteunen van Rayen Mahuida als er ernstig werk gemaakt wordt van het versterken van de organisatie. Een goede planning en het aantrekken van gemotiveerde, bekwame leden en vrijwillige medewerkers is daarvoor essentieel.

Oef, ik kreeg het allemaal opgeschreven hopelijk was het voor jullie niet te veel om het te lezen. 

De vergadering eindigde rond 22u30. Zo sloten we onze laatste avond af. Daarna aten we nog een boterhammetje bij Maria.

20 DECEMBER 2017

Valies verder maken, Ruth en Flor kwamen nog briefjes en geschenkjes afgeven voor bekenden in België en voor ons.

Wij sloten ons verblijf af met een middagmaal dat ons aangeboden werd door de seniorenclub “Tia Florine”. Wat een leuke verrassing!

20171220_134223.jpg

Na het middagmaal ging het allemaal zeer vlug. Paola had al een auto met bestuurder voor ons klaar staan. Zij vergezelde ons.

20171220_142131.jpg

Onderweg reden we voorbij krotjes die afbranden. Mensen sleurden wanhopig hun schamele bezittingen uit de brand.

In de luchthaven van Santiago kwam Sam ons nog vergezellen en uitwuiven. 

20171220_153227.jpg

Dankzij de assistentie konden Linda en Deborah de reis terug zonder al te veel problemen doorkomen, daar genoten Mieke en ik ook van.

20171220_164622.jpg

20171220_180709.jpg

En hoog, vanuit het vliegtuig en de blauwe lucht zagen we hoe we Chili achter ons lieten.

21 DECEMBER 2017

Wij slaagden er niet in veel te slapen maar waren gelukkig toen we door het venster de zon zagen opgaan.

20171221_065618.jpg

We zullen nog heel wat tijd nodig hebben om uit deze maand met alle belevenissen, met de zovele levensverhalen en met zoveel contacten met verschillende mensen, de nodige besluiten te kunnen trekken.

Ik ben zo dankbaar en gelukkig omdat de reis zo goed verliep voor Linda, Mieke, Deborah en voor mij. Ik besef dat het een voorrecht is om zoiets mee te maken en vraag me af: God, en wat nu?   

Voor wie graag Linda haar ervaringen leest:  onderwegmetlinda.be

Advertenties